knihaopäť sa po lete otvárajú brány našej školy, preto si Vás dovolím informovať o organizácii prvého školského dňa. 

- Školský rok otvárame dňa 2. septembra 2021 (štvrtok).  

- Otvorenie školského roka bude trvať od 9:00 do 9:45 hod. 

- Rodič je pri nástupe dieťaťa do školy povinný odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, prosíme, aby ste ho vyplnili elektronicky cez Edupage v časti ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA. Vyhlásenie o bezpríznakovosti stačí odovzdať pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). 

- Škola bude otvorená od 7:30 hod., žiaci teda môžu prichádzať v čase 7:30 – 8:45 hod.. Prosíme, aby sa nezdržiavali a nezhromažďovali pred školou, ale išli rovno do svojich tried. 

- Všetky vchody do školy budú otvorené, bude pripravená dezinfekcia. 

- Rodičia do budovy a areálu školy nesmú vstupovať, okrem jedného rodiča prváka. 

 

1. ročník:

- Na školskom dvore budú k dispozícii menné zoznamy tried a tiež službukonajúci pedagógovia, ktorí Vás v prípade potreby usmernia, pomôžu. 

- So žiakom 1. ročníka môže ísť do triedy jeden rodič, ktorý musí mať rúško. Pri vstupnej bráne je potrebné odovzdať 2 vyhlásenia v prípade, že ste ich nevyplnili elektronicky na Edupage: 

  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti – pre žiaka (príloha č.1) 
  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. – pre jedného rodiča, ktorý prváka odprevádza (príloha č. 1a) 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  
 

Príchod a odchod žiakov do/z budovy školy iba 2. septembra 2021

1. ročník – malou bránou medzi barakmi na Dunajskej ulici (viď nákres) 
2. ročník – veľkou bránou na Dunajskej ulici (pri zápasníckej hale, viď nákres) 
3. a  4. ročník - bránou zo Školskej ulice (viď nákres) 
2. stupeň - obidvoma vchodmi hlavnej budovy cez brány zo Školskej a Kláštornej ulice (viď nákres). 

Ráno pri príchode budú pri všetkých vchodoch (bránach) zabezpečení dozorkonajúci pedagógovia a služba, ktorá Vás bude usmerňovať.  
 
Po skončení odprevadia triedni učitelia celú triedu k bráne, ktorou vošla. 

  • vstup

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

- Od 3.septembra 2021 budú žiaci vstupovať do areálu školy v bežnom režime. Môžu využiť všetky brány bez určenia, ktoré ročníky majú ktorou bránou vchádzať. Príchod do školy je možný v čase od 7:00 hod do 7:40 hod. Časový interval je dostatočne dlhý na to, aby nedochádzalo k nadmernej koncentrácii detí. Opäť prosíme rodičov, aby sa nezdržiavali v areáli školy, a deti, aby neostávali na školskom dvore, ale išli hneď do šatní a do tried. 

- Bufet nebude k dispozícii.  

- Hodiny telesnej výchovy budú prebiehať v exteriéri školy podľa priaznivých klimatických podmienok. V priestoroch telocvične s minimalizovaním premiešavania tried. 

- Nosenie rúšok – povinné pre všetkých. 

- Ranný Školský klub detí (ŠKD) rušíme kvôli zamedzeniu premiešavania detí. 

- Prevádzka ŠKD bude do 16:30 hod.. 

- V školskej jedálni budú dodržiavané všetky hygienické predpisy (rozostupy, minimalizácia koncentrácie žiakov, vstup do ŠJ postupne, dezinfekcia). 

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré nechodia do ŠKD, ale stravujú sa v školskej jedálni, že nemôžu chodiť na obed individuálne, iba v skupine s pani vychovávateľkou a podľa časového harmonogramu. V tomto prípade ostávajú pod dozorom vychovávateľky a za tento čas strávený v ŠKD neplatíte poplatok za školský klub. 

 

Vyučovací čas v dňoch 03.09. – 07.09.2021 
1. ročník – 3 vyučovacie hodiny (od 8:00 do 10:35 hod.), 
2. až 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny (od 8:00 do 11:30 hod.), 
5.- 9. ročník – 5 vyučovacích hodín (od 8:00 do 12:25 hod.). 
 

Od 8. septembra 2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.  
 
Všetky informácie, vyhlásenia a postupy nájdete na stránkach Ministerstva školstva: 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  

Na záver si zaželajme zdravý, úspešný a pohodový školský rok. Veľa tolerancie, vzájomného rešpektu, trpezlivosti a síl na zvládnutie všetkých výziev a úloh, ktoré nás čakajú. Nebude ich málo. 

O všetkých zmenách, ktoré budú súvisieť s vývojom epidemiologickej situácie, organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti a chodom školy, Vás budeme informovať.  

 

august 2022
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti