Helena Parkhurstová, zakladateľka daltonského plánu, popisuje didakticko-metodické stratégie svojho modelu takto:
„ Základný princíp spočíva v premene tradičných stratégií vyučovania na didaktiku osvojovacích stratégií“
Daltonský plán ponúka žiakom široké možnosti vyplývajúce z troch hlavných daltonských princípov:

Učiť sa byť slobodným a zodpovedným
Prvým základným princípom Daltonskej školy je sloboda, ktorá dovolí žiakovi, aby nerušene pracoval na téme, ktorú si zvolil, aby sa ponoril do skúmania a riešenia problémov bez toho, aby plytval svojimi silami a bol z práce vytrhnutý zvonením, či nútený preorientovať svoju pozornosť, záujem i motiváciu na iný predmet a učiteľa.
Dovolí mu pracovať v kľude, vlastným tempom, dobrovoľne voliť činnosti a postupy, organizovať si prácu a tým aj rozhodovať o svojom úspechu. Sloboda však neznamená „ robiť si čo chcem“. V „daltonskej filozofii“ je sloboda – voľnosť, ktorú si zvolí žiak sám, ale i prenášanie zodpovednosti vyučujúceho na žiaka.
Rozdelenie sa o zodpovednosť za učenie so žiakom znamená, že je nielen spoluzodpovedný za konečný výsledok, ale tiež za spôsob, akým ho dosiahne. V klasickom vyučovaní žiaci vykonávajú príkazy učiteľa. Podľa Daltonského plánu sa vyučujúci akoby musel vzdať vlastnej dôležitosti a svoju dominanciu „prerozdeliť“ na žiakov. Tým sa prenáša zodpovednosť za učenie žiaka, dôraz na plnenie príkazov sa znižuje a naopak, zvyšuje sa potreba samostatného spracovania učiva a nutnosť kontroly.

Učiť sa samostatnepracovať
Druhým princípom je samostatnosť. Princíp samostatnosti je ovplyvnený psychologickými poznatkami. V „daltone“ samostatnosť znamená, že žiaci musia samostatne hľadať a riešiť zadania a dospieť k výsledkom. Je dôležité uvedomiť si dva odlišné aspekty samostatnosti. Po prvé, možnosť samostatnej práce silne ovplyvňuje motiváciu žiakov. Po druhé, samostatnosť je dôležitým didakticko-organizačným faktorom. Ak žiaci pracujú samostatne, robia tak na vlastnej úrovni poznania. Žiaci si sami vyberajú z niekoľkých vopred určených úloh, musia sa v prvom rade spoliehať sami na seba, musia sami za seba rozhodovať, nevyžadovať pomoc učiteľa vždy, keď si nevedia dať rady, nespoíliehať sa na spolužiakov v blízkom okolí. Týmto spôsobom sú žiaci vedení k vlastnej iniciatíve, k nadviazaniu spolupráce s ostatnými spolužiakmi, k sebakontrole i sebahodnoteniu. Cieľom pedagogického procesu v „daltone“ je dosiahnuť u žiakov vysoký stupeň samostatnosti. V triede dominuje aktivita detí, učiteľ postupuje do pozadia.

Učiť sa spolupracovať
Tretím princípom je spolupráca, ktorá sa v „daltone“ chápe ako „pedagogická spolupráca“ a „didaktická spolupráca“. Tá prvá, inak sociálna spolupráca v škole, by mala byť skutočnou prípravou pre život. Zásadným pojmom je tu rešpekt. Práca spočíva v skupinovej kooperácii. Spolupracovať v skupinách je samozrejmosťou, pretože samotný obsah zadaných úloh vyzýva k spolupráci, kde k dosiahnutiu dobrého výsledku sa žiaci navzájom podporujú a tým sa podporuje i vzájomná komunikácia. Ak niečomu nerozumejú, môžu sa spýtať spolužiaka. Spolupráca ako taká, je tu však obmedzená, pretože každý pracuje samostatne. Žiak sa snaží priebežne spolužiaka nevyrušovať. Ak je to potrebné, podá mu pomocnú ruku, ale nie tak, že mu dá vypracovanie odpísať, ale ho len usmerní, navedie na možné riešenie. Nerušiť spolužiaka je v takejto situácii vysokou formou spolupráce, ktorej atmosféra stojí proti súťaženie, konkurencii a rivalite.

Význam Daltona spočíva

  1. v rešpektovaní osobnosti dieťaťa a jeho zdravého vývoja, aby sa žiaci vyvíjali svojím vlastným tempom, využívali štýly učenia, ktoré im osobne najlepšie vyhovujú a sú pre nich najefektívnejšie.
  2. „Dalton“ je o získavaní pocitu uspokojenia z vlastnej skúsenosti, o rozvoji každého dieťaťa, o zmysluplnej komunikácii, ale aj o hľadaní dobra u toho druhého.
  3. Je jednou z ciest, ktorá vedie ku kvalitnejšiemu vzdelávanie a „ľahšiemu životu“ žiaka v škole.

Ako to robíme my

Vyučovanie podľa Daltonského plánu prebieha vo vybraných triedach na prvom stupni prevažne raz týždenne. Využívame ho najmä na utvrdenie a zopakovanie prípadne prehĺbenie učiva prebraného počas týždňa. Vyučovanie prebieha v 90 minutových blokoch, ktoré začínajú komunitou na koberci. Potom žiaci dostanú pracovné listy, ktoré vypracúvaju v ľubovolnom poradí. Ak pracovný list odovzdá, označí si farebným špendlíkom na nástenke predmet, ktorý už dokončil. Po skončení práce si vyberie z ďalších úloh, prípadne sa zaoberá ľubovolnou činnosťou.

december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti