Redakčný krúžok

pod vedením Mgr. Márie Huttovej
Viac na ich stránke skolske-noviny.skolskenoviny.sk

Národný projekt

SLEDUJTE ŽIVOT NAŠEJ ŠKOLY

Aby ste o nás čo najviac vedeli, poznali našu prácu a prípadnou spoluprácou sa sami zapojili do života školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil: 0905-613330

Konzultácie: denne: od 7:30 – 8:00 (na 1. poschodí za kanceláriou zástupcu školy) Pondelok, Utorok: 14:00 –15:30

Štvrtok: 14:00 – 16:30 (alebo podľa dohody)

Ako školský špeciálny pedagóg sa venujem žiakom s integrovanou edukáciou. Integrovaná edukácia znamená vzdelávanie a vyučovanie odlišných skupín alebo jednotlivcov, s narušením či postihnutím spolu s intaktnými žiakmi. Náplňou mojej práce je predovšetkým individuálna práca so žiakmi so špeciálnopedagogickými potrebami (ŠPP), ale i skupinová a hromadná práca. Ide o prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, a to: dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, s poruchami koncentrácie pozornosti (ADD), s poruchami pozornosti a s hyperaktivitou (ADHD), s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), autizmom a ľahkým mentálnym postihnutím. S deťmi pracujem v dopoludňajších hodinách (počas vyučovania), ale ak to zdravotný stav žiakov vyžaduje, poskytujem služby aj v domácom prostredí.

Moja práca je založená na úzkej spolupráci s učiteľmi a rodičmi. Konzultácie s rodičmi i s učiteľmi považujem za veľmi dôležitý prvok pri úspešnom napredovaní žiaka v učení a pri pozitívnom sociálnom vývine žiaka v škole a neskôr v živote. Som tu pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu či usmernenie pri riešení problémov s učením, vo vzťahoch v škole, ale aj voči rodičom a okoliu.

Odborná činnosť školského pedagóga v ZŠ je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

1. Práca so žiakmi - individuálne špeciálno-pedagogické (ŠP) cvičenia zamerané na problematické oblasti individuálne začlenených žiakov - orientačné diagnostické ŠP sledovanie žiakov s poruchami učenia a správania počas výchovno-vzdelávacieho procesu (aj cez prestávky) - práca so žiakom s poruchou autistického spektra (PAS) - práca so žiakmi s individuálnym vzdelávacím programom (IVP) - zabezpečenie ŠP servisu cieľ - zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia i správania - pomôcť žiakom zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky

2. Spolupráca s pedagógmi - konzultácie s učiteľmi - spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe IVP - hľadanie vhodných metód práce so žiakom s poruchou učenia a správania - spolupráca s výchovným poradcom - riešenie problémov vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Spolupráca s rodičmi - individuálne konzultácie - poradenská služba - podávanie informácií o integrácii žiaka - konzultácie a poradenstvo pre rodičov ostatných žiakov v triede

4. Spolupráca so špecializovanými zariadeniami – poradenskými inštitúciami - školský špeciálny pedagóg spolupracuje so ŠP inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ale aj s ostatnými poradenskými zariadeniami a ŠP pedagógmi – podľa potreby - spolupráca so psychológom z CPPPaP, Diagnostickým centrom (DgC), Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a mládeže.

Najbežnejšie špecifické poruchy:

Dyslexia – vývinová porucha čítania

Dysgrafia – vývinová porucha písania

Dysortografia – vývinová porucha pravopisu (gramatiky)

Dyskalkúlia – vývinová porucha matematických schopností (počítanie)

Dyspraxia – vývinová porucha funkcií týkajúcich sa pohybov, nezrelosť v plánovaní a organizácií pohybov

Dysmúzia – vývinová porucha vnímania a reprodukcie hudby, rytmu a čítania notového záznamu

Dyspinxia – vývinová porucha výtvarného prejavu K ŠPP učenia patria i poruchy pozornosti:

ADD – porucha pozornosti,

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou,

ODD – opozičné správanie Základnými znakmi porúch pozornosti sú impulzivita a hyperaktivita. Ak rodič zistí u svojho dieťaťa neštandartné správanie, mal by sa poradiť s odborníkom.

1. Nakontaktujte sa na triedneho učiteľa a školského špeciálneho pedagóga (psychológa)

2. Nechajte si vyplniť prihlášku na odborné vyšetrenie do CŠPP alebo CPPPP

3. Po dohodnutí konkrétneho termínu v CŠPP (CPPPP) uskutočnia vyšetrenia a po niekoľkých stretnutiach (podľa potreby), Vám určia diagnózu, zistia alebo vylúčia prítomnosť poruchy.

Na základe odborných vyšetrení určia najvhodnejší a najefektívnejší postup pre nápravu konkrétnej ŠPP učenia dieťaťa. Odporučia metódy, akými postupovať pri ďalšom vzdelávaní žiaka, podajú potrebné rady ako sa s dieťaťom zaoberať aj v domácom prostredí pri prípravách na vyučovanie, obdržíte reedukačné materiály, ktoré je potrebné použiť pri zlepšovaní zručností dieťaťa. Nezabudnite: Včasné odhalenie poruchy učenia prináša najrýchlejšiu pomoc pre dieťa. Pravidelná odborná práca s dieťaťom a vytrvalá práca rodičov v domácom prostredí sú základnými predpokladmi úspechu pri náprave poruchy učenia. I ten najmenší dosiahnutý úspech je motiváciou pre dieťa, lebo posilňuje jeho vnútorné sebavedomie. Zanedbanie spomínaných problémov a neposkytnutie správnej pomoci pri učení môže vyvolať u dieťaťa veľmi negatívne pocity a postoje k vzdelávaniu, a tak sa negatívne ovplyvní budúcnosť dieťaťa, čo ho môže psychicky poznačiť na celý život.

 

jún 2022
P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti