opäť sa po lete otvárajú brány našej školy, preto si Vás dovolím informovať o organizácii prvého školského dňa.
- Školský rok otvárame dňa 2. septembra 2020 (streda),
- Všetci žiaci 2. stupňa MUSIA MAŤ RÚŠKO!
- Rodič je pri nástupe dieťaťa do školy povinný odovzdať dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti žiaka, je možné ich vyplniť aj elektronicky (Edupage).
- škola bude otvorená od 7:30 hod., žiaci teda môžu prichádzať v čase 7:30 – 8:45 hod. Prosíme, aby sa nezdržiavali a nekoncentrovali pred školou, ale išli rovno do svojich tried.
- Všetky vchody do školy budú otvorené, bude pripravená dezinfekcia.
- Rodičia do budovy a areálu školy nesmú vstupovať, okrem rodiča prváka.
- Otvorenie školského roka bude trvať od 9:00 do 9:45 hod.

1. ročník a noví žiaci:
- Na školskom dvore budú k dispozícii menné zoznamy tried a tiež službukonajúci pedagógovia, ktorí Vás v prípade potreby usmernia, pomôžu.
- So žiakom 1. ročníka môže ísť do triedy jeden rodič, ktorý musí mať rúško.
- Ostatní žiaci idú rovno do svojich tried.

Odchod žiakov:
2. ročník – hlavným vchodom prístavby,
3. ročník – bočným vchodom prístavby a balkóny,
4. ročník – z baraku č. 1 a 2.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

- Bufet ani automaty na nápoje nebudú k dispozícii minimálne do 30. septembra 2020.
- Hodiny telesnej výchovy nebudú prebiehať v priestoroch telocvične minimálne do 18. septembra 2020.
- Nosenie rúšok:

1. stupeň - v triede odporúčané, v spoločných priestoroch povinné
2. stupeň - v triede aj v spoločných priestoroch povinné


- Ranný Školský klub detí (ŠKD) nebude minimálne do 18. septembra 2020.
- Prevádzka ŠKD bude do 16:30 hod.
- V školskej jedálni budú dodržiavané všetky hygienické predpisy (rozostupy, minimalizácia koncentrácie žiakov, vstup do ŠJ postupne, dezinfekcia).

Vyučovací čas v dňoch 03.09. – 07.09.2020
1. ročník – 3 vyučovacie hodiny (od 8:00 do 10:35 hod.),
2. až 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny (od 8:00 do 11:30 hod.),
5.- 9. ročník – 5 vyučovacích hodín (od 8:00 do 12:25 hod.).
Od 8. septembra 2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.

Všetky informácie, vyhlásenia a postupy nájdete na stránkach Ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

Na záver si zaželajme úspešný školský rok, dúfam, že v spolupráci, spolupatričnosti a tolerancii všetko zvládneme. Prajem veľa zdravia, trpezlivosti a síl na zvládnutie všetkých úloh, ktoré nás čakajú.
O všetkých zmenách, ktoré budú súvisieť s vývojom epidemiologickej situácie, organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti a chodom školy, Vás budeme informovať.


jún 2021
P U S Š P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti